Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for afholdelse af lejrskoler og hytteture

Formål

At give eleverne oplevelser der såvel fagligt som socialt understøtter den almindelige skoledag.

Hytteture
Der afholdes hytteture på Slangerup Skole med en overnatning i indskolingen og to overnatninger på mellemtrinnet.
Hytteturene afholdes pt. på 2. og 5. årgang.

Lejrskoler med op til 4 overnatninger

Der afholdes som udgangspunkt én lejrskole i elevens skoleforløb med op til 4 overnatninger. Lejrskolen afholdes pt. på 8. årgang.

Ved lejrskole forstås i denne forbindelse undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning. Da lejrskoler efter deres formål og indhold er en integreret del af undervisningen, er der mødepligt for eleverne.
Selv om eleverne har mødepligt, antages det imidlertid, at skolen ikke kan gennemtvinge en udvidelse af undervisningstiden til også at omfatte overnatning ude for den elev, der af særlige grunde ikke ønsker dette. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Det er skolen, der afholder alle udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Det indebærer, at skolen skal betale alle udgifter forbundet med lærernes deltagelse samt alle udgifter, der er forbundet med elevernes transport, ophold, entréudgifter og lignende. Ud over en eventuel forplejning (se nedenfor) vil der ikke påhvile forældrene nogen pligt til at bidrage økonomisk i forbindelse med deres børns deltagelse i en lejrskole. Der er imidlertid intet til hinder for, at forældrene gennem fælles opsparing eller på anden måde i fællesskab kan have tilvejebragt midler, der kan dække udgifter, der ikke dækkes af kommunen eller skolen.

Skolerejser

En skolerejse kan finde sted som alternativ til lejrskole, når klassens/årgangens lærere i fællesskab med elever og forældre finder det hensigtsmæssigt i forhold til bl.a. klassens årsplaner. Skolerejsen betales helt eller delvist af elever og forældre.

En skolerejse kan finde sted som supplement til lejrskole, når klassens elever og forældre finder det hensigtsmæssigt i forhold til klassens trivsel mv. Skolerejsen betales i dette tilfælde udelukkende af elever og forældre. Der henstilles til, at elevernes skolegang påvirkes mindst muligt af rejsen.

Ved skolerejser til udlandet er det vigtigt at eleverne har en gyldig sygerejseforsikring.

En skolerejses idégrundlag og økonomiske konsekvenser skal uanset type forelægges skolebestyrelsen.

Kostpenge

Fælles for lejrskoler og hytteture samt skolerejser gælder, at forældrene bidrager med kostpenge (Beløbet er fastsat til 80 kr/dag).

  • I forbindelse med hyttetur med 1 overnatning opkræves kostpenge for op til 2 dage
  • I forbindelse med hyttetur med 2 overnatninger opkræves kostpenge for op til 3 dage
  • I forbindelse med lejrskole med 4 overnatninger opkræves kostpenge for op til 5 dage

Generelt

Bestyrelsen kan – efter ansøgning – hjælpe enkelte elever med tilskud til kost og forsikring. Ved skolerejser kan der søges tilskud til rejsen.

Se i øvrigt: Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen (VEJ nr. 12 af 23/02/1999 Gældende), fra Undervisningsministeriet https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23242.

 

 

Vedtaget Skolebestyrelsen maj 2019.

Senest opdateret: marts 2020.