Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for klassedannelse

Principper for fordeling af børn og klassedannelse ved skolestart

 

Ved fordeling af eleverne mellem de to indskolings- og SFO-afdelinger Byvang og Lindegård sker fordelingen på baggrund af ønsket om at sammensætte to elevgrupper, der sikrer, at alle elever på Slangerup Skole får de samme gode vilkår for at udvikle sig fagligt som socialt.

Børnene vil inden 1. maj blive fordelt mellem SFO’erne på afdeling Byvang og Lindegård og denne fordeling foretages af skoleledelsen på baggrund af nedenstående kriterier.

  • Søskende på en af afdelingerne
  • Bopælsadresse
  • Ligelig fordeling af antal elever
  • Ligelig fordeling af drenge og piger
  • Elever med særlige behov

 

Ultimo juni bliver børnene fordelt i klasser. Målet med klassedannelsen er, at der såvel i de enkelte klasser som på årgangen som helhed etableres velfungerende fællesskaber. Ved klassedannelsen tages der så vidt muligt hensyn til følgende:

  • Konklusioner fra observationerne af børnegrupperne i mini-SFO i maj og juni måned
  • Ens klassestørrelser
  • Ligelig fordeling af drenge og piger
  • Elever med særlige behov
  • Eventuelle oplysninger fra børnehaverne om relationer, styrker og svagheder i børnegrupperne

 

Klassedannelsen er aldrig mere endelig, end at den kan ændres, hvis balancen mellem klasserne på årgangen viser sig at være skæv. Klassedannelsesprocessen evalueres inden efterårsferien.

Ved indskrivning til børnehaveklasser i november orienterer skolelederen forældrene om principperne for klassedannelse.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen november 2016.

 

Principper for klasseplacering for tilflyttede elever til Slangerup Skoles distrikt (0.-6. kl.)

 

Når forældre henvender sig mhp. skoleskift, spørger den pædagogiske leder til, hvordan den pågældende elev fungerer både fagligt og socialt, samt til hvilke interesser eleven har, for på den måde at finde den bedst egnede klasseplacering. Der spørges også til ønsker om placering på en specifik afdeling.

En pædagogisk leder fra afd. Byvang og Lindegård taler sammen for at finde den bedste klasseplacering med udgangspunkt i, at målet er at danne ligeværdige klasser, så alle elever har de bedst mulige rammer for læring. Har forældrene ønske om en specifik afdeling, imødekommes ønsket så vidt muligt. Dog kan der være pædagogiske forhold, som kan bevirke, at en afdeling ikke kan optage flere elever. Hvis eleven ikke kan optages på den ønskede afdeling, optages eleven på den anden afdeling.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen oktober 2015.

Senest opdateret: marts 2020.