Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for skole-hjem samarbejdet på mellemtrinnet

Principper for skole-hjem samarbejdet for 4.-6. klasse på Slangerup Skole

Formål

Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt!

Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt, fordi det har stor betydning for elevernes udbytte af deres skolegang både fagligt og socialt. Vi ved, at børns læring, udvikling og trivsel er afhængig af forældrenes opbakning og engagement.

Når forældre spørger nysgerrigt ind til, hvad deres børn arbejder med i skolen, er de med til at støtte børnenes læring. Ifølge den engelske forsker Charles Desforges er det, der foregår i hjemmet hele seks gange vigtigere for syvårige børn end det, der foregår i skolen, når det gælder læring. Denne balance tipper først til skolens fordel i udskolingen. Forældrene kan også gøre meget for at påvirke skolens sociale miljø i en positiv retning. Når vi taler ordentligt om de andre elever, forældre og skolens personale, og når vi tager initiativ til og deltager i sociale arrangementer, er vi med til at støtte det trygge og gode læringsmiljø, som er forudsætningen for, at eleverne kan lære.

Skole-hjem-samarbejdet er et fælles ansvar, hvilket også fremgår af Folkeskoleloven, hvor der bl.a. står, at samarbejdet mellem skole og hjem ikke er frivilligt for nogen af parterne. Den første sætning i Folkeskoleloven lyder således: ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder…” mens det i § 2 lyder: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”. I skole-hjem-samarbejdet er det vigtigt at holde fast i, at forældre og skolens medarbejdere er ligeværdige parter. Men vi er ikke ligestillede. Skolens leder og personale er den professionelle part. De er uddannede og ansat til at varetage undervisningen og samarbejdet med forældrene.

Fællesskabet omkring klassen

Lærerne er katalysatorer for forældreengagementet. Forældrene er drivkraften.

Forældremøder

I starten af hvert skoleår arrangeres der forældremøder i alle klasser, hvor visioner, tanker og ideer omkring klassen bliver fremlagt og drøftet. Det er vigtigt, at det prioriteres, at der på møderne både er plads til information og dialog. Faste punkter på dagsorden er valg af forældreråd og øvrige forældregrupper, der skal stå for planlægning af sociale arrangementer. Forældre skriver referat af møderne. Disse referater lægges i klassegruppen i AULA.

For 4. klasse afholdes mødet i starten af august med deltagelse af ledelsen, hvor både forældre og elever deltager for at blive introduceret til mellemtrinnet. For 6. klasse er der omkring jul et forældremøde, hvor der bl.a. informeres om procedurerne i forbindelse med overgangen til overbygningen, og i februar er der informationsaften(er) på afdeling Kingo vedrørende 7.-9. klassetrin.

Praktiske forældreopgaver

I hver klasse dannes et forældreråd. Det tilstræbes, at et forældreråd består af mindst fem forældre, men forældrerådet kan i øvrigt bestå af så mange medlemmer, som den enkelte klasses forældre bestemmer. Valg af medlemmer af forældrerådet sker senest første gang, forældrene mødes til det årlige forældremøde, som klassens lærerteam tager initiativ til. Det er forældrerådet, der i samarbejde med skolens medarbejdere og de øvrige forældregrupper i klassen, koordinerer og arrangerer fælles arrangementer, udflugter og fester for klassen og forældre. Forældrerådet kan også vælge at oprette en klassekasse.

Forældrerådet skal medvirke til, at alle forældre engageres i klassens trivsel og dagligdag, at der bliver arrangeret sociale arrangementer for klassen (også uden for skoleregi). Det er vigtigt for klassens sociale liv, at så mange som muligt deltager.

Forældrerådet står for klassevis at indsamle informationer til en forældreressourcebank med mulighed for følgende elementer:

 • Deltagelse i ekskursioner
 • Erhvervs-/virksomhedsbesøg
 • Gæstelærere med fagtema/forældreforedrag
   

Kontoret vil efterfølgende registrere informationerne, så de er tilgængelige i AULA for klassens elever, forældre og medarbejdere.

Idekatalog til forældrerådet

 • Legeaftaler
 • Debataftener
 • Sengetider, kost etc.
 • Sociale arrangementer
 • Julehygge
 • Skovtur
 • Fællesmiddag med bordplan
 • Running dinner

Samarbejdet om elevens læring

Lærerne kan åbne læringens dør, men eleverne må selv gå ind ad den.

Forventningsafstemning

For at styrke elevens læring er det vigtigt, at samarbejdet er tredelt mellem elev, forældre og skole. Det er derfor vigtigt, at vi har forventninger til hinanden, og at alle parter lever op til disse efter bedste evne.

Skolebestyrelsen på Slangerup Skole har derfor følgende forventninger til:

Eleven

 • Du engagerer dig i din skolegang
 • Du møder til tiden, er forberedt og undervisningsparat
 • Du viser respekt for dine kammerater og skolens personale
 • Du medbringer de ting, som du kan få brug for i løbet af dagen
 • Du overholder skolens og klassens regler
 • Du arbejder aktivt på at få en god klasse og skolegang
 • Du passer på skolen og dens inventar
   

Forælderen

 • Du hjælper dit barn med at være forberedt og undervisningsparat
 • Du holder dig orienteret i AULA
 • Du deltager aktivt i forældremøder og skole-hjem-samtaler
 • Du engagerer dig i det sociale liv omkring klassen
 • Du henvender dig direkte til den enkelte lærer, hvis du har spørgsmål om dit barns skolegang
 • Du motiverer dit barn til at vise hensyn og tolerance samt at samarbejde med andre
 • Du respekterer skolen og møder denne med en åben og positiv indstilling
 • Du taler og skriver pænt om skolen og retter bekymringer og frustrationer til rette sted
   

Læreren/skolen

 • Du tager udgangspunkt i elevens læring
 • Du er engageret i dit arbejde
 • Du skaber de bedst mulige rammer for elevernes trivsel
 • Du bygger din undervisning på metoder, der underbygger elevernes læring
 • Du kontakter hjemmet, hvis der er bekymring om elevens trivsel, undervisningsparathed el.lign.
 • Du løbende informerer elever og forældre om relevante emner
 • Du sikrer, at der er tilgængelige årsplaner i alle fag og emner
 • Du sørger for, at klassens/skolens kalender er opdateret


Elevplaner

Elevplanen er dynamisk og kan derfor ændres i løbet af skoleåret, hvis der opstår behov herfor. Eksempelvis ændrede målsætninger el. lign.

Elevplanen er tilgængelig senest 14 dage før den årlige skole-hjem-samtale. Det forventes derfor, at både elev og forældre har læst elevplanen inden skolehjemsamtale, således at den kan være udgangspunkt for samtalen.

Til skole-hjem samtalen aftales tiltag i forhold til elevplanen som et samarbejde mellem elev, forældre og lærere. Herunder kan individuelle læringsmål også sættes således, at eleven ved, hvad der skal arbejdes henimod i den kommende periode.

Skole-hjem-samtaler

Der tilbydes en fast skole-hjem samtale i dansk og matematik. Derudover kan der aftales samtaler efter behov. Samtalerne tager udgangspunkt i elevplanerne og kan føre til en handleplan for den enkelte elev. Derudover gives der en status på elevens trivsel både fra eleven, forældrene og lærerne.

Kommunikation

På Slangerup Skole taler vi med hinanden og ikke om hinanden.

AULA

Slangerup Skole benytter AULA som kommunikationsplatform mellem skole og hjem. Alle forældre har som udgangspunkt adgang til AULA via deres Unilogin, som er det digitale ID på undervisningsområdet i Danmark. Det er også muligt at anvende NemID.

I forbindelse med skilsmisse er det forældremyndighedsindehaverne, der ved skriftligt tilsagn kan foranledige adgang til forældre, der ikke har forældremyndigheden. Skolens kontor hjælper med opsætningen.

Forældre bør som minimum en gang om ugen gå på AULA.

AULA bør ikke erstatte den personlige/telefoniske kontakt mellem skole og hjem fuldt ud. Der vil være enkelte tilfælde, hvor den personlige kontakt vil være at foretrække.

Skolens pædagogiske personale er på AULA næsten alle arbejdsdage, og forældre kan vente svar senest inden for tre arbejdsdage. I de tilfælde, hvor et mere uddybende svar er påkrævet, kan der gå længere tid, men forældrene modtager bekræftelse på henvendelsen.

Den konkrete brug af AULA

 • Beskedsystemet bruges i forbindelse med sygdom, fritagelser m.m.
 • Lektier noteres i Min Uddannelse, som kan tilgås via Aula.
 • Årsplaner er tilgængelige fra skoleårets start og opdateres løbende i Min Uddannelse.
 • Opslag på forsiden er kun til kort. Større filer lægges som link på opslagstavlen og/eller under ”dokumenter”.