Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivselspolitik

På Slangerup Skole er trivsel en del af grundlaget for at sikre alle elever den bedst mulige læring.

1. Skolen

Ordens- og samværsregler på Slangerup Skole

Man kan sige, at ordensreglerne er det overordnede regelsæt. De gælder for hele skolen inklusiv SFO. Samværsregler er dem, man laver i klasserne, og som eleverne har et (med)ejerskab af. 

Vi har det rart på skolen og i SFO’en: 

 • når vi altid viser hinanden hensyn og respekt
 • når vi taler ordentligt til og om hinanden
 • når vi er gode kammerater
 • når vi lader være med at genere hinanden
 • når vi spørger, inden vi låner andres ting
 • når vi passer på skolens og SFO’ens ting
 • når her ser pænt ud
 • når vi tager ansvar for vores fejltagelser og kan sige undskyld
 • når alle er en del af fællesskabet

2. Klassen

Elever, lærere og pædagoger udformer de samværsregler, der skal gælde for klassen. Eleverne skal have medindflydelse og medbestemmelse alt efter alder og klassetrin. Dels for at give eleverne (med)ejerskab og dels for at udvikle deres ansvarsfølelse for den enkelte og gruppen. Det sociale liv i klassen tages løbende op. Ved elevsamtaler (elev – lærer/pædagog) i klassen er både den enkelte elevs adfærd og trivsel en del af samtalen.

3. Skole-hjem-samarbejde

Der bør være en tæt og løbende kontakt mellem skole og hjem således, at den enkelte elevs trivsel tilgodeses. I dette samarbejde er der mulighed for at inddrage f.eks. sundhedsplejerske, psykolog, forebyggelseskonsulent eller socialrådgiver efter aftale med hjemmet.

Som led i skole-hjem-samarbejdet tages den enkelte elevs trivsel op ved hver samtale. På forældremøder drøftes, hvordan klassen som helhed fungerer socialt, og hvordan vi i fællesskab kan medvirke til, at eleverne trives i klassen. I øvrigt henvises til Politik for skole-hjem-samarbejdet på Slangerup Skole.

Der nedsættes et forældreråd i alle klasser. Forældrerådene inddrages ved planlægning af forældremøder, temamøder samt sociale arrangementer for børn og voksne.

Der er udformet en vejledning til forældrerådene, som udleveres ved henvendelse til skolens kontor.

4. Elevrådet

En del af elevrådets arbejdsopgaver er at vurdere trivsel på skolen, drøfte eventuelle problemer og evt. komme med løsningsforslag. Elevrådet kan desuden vurdere f.eks. aktivitets- og legemuligheder i frikvarterer og fremlægge forslag til forbedringer. Elevrådet gennemgår skolens anti-mobbestrategi mindst en gang om året, og udarbejder evt. ændringsforslag til denne.

5. Specielt om mobning

Mobning definerer vi således:

 • Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, som typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke om onde børn.
 • Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.
 • Mobning er ikke en konflikt men et overgreb. Mobning accepteres under ingen omstændigheder.
 • Alle, og særligt de voksne på skolen, er forpligtet til at gribe ind, hvis der er tegn på, at nogen bliver mobbet. Så når vi møder mobning handler vi som beskrevet i vores antimobbestrategi for Slangerup Skole.

6. Frikvarterer

Alle skal medvirke til at frikvartererne bliver gode stunder. Eleverne skal ud og have frisk luft (kan dog blive inde, hvis vejret er dårligt). Hvert team kan lave sine egne regler for brug af inde-områderne, afpasset aktuelle behov og alderen på eleverne, som hører hjemme i det pågældende team.

Der er gårdvagter, der holder opsyn, både inde og ude.

Lærere og pædagoger drøfter jævnligt, hvordan frikvartererne forløber i det team, de primært arbejder i, og iværksætter ændringer, hvis det er påkrævet.

7. De ansatte

Ansatte på skolen skal være deres ansvar som rollemodeller for eleverne bevidst, og de skal gennem deres virke fremme et godt og trygt miljø. Vi vægter at indgå i en anerkendende dialog med eleverne.

Teams omkring klasserne drøfter løbende, hvordan klasserne fungerer, hvad der evt. skal ændres og arbejdes med, samt hvordan elever og forældre mest hensigtsmæssigt kan inddrages. I skolens teams skal der være åbenhed, så alle forhold vedrørende eleverne, undervisningen og det sociale miljø mv. kan drøftes, herunder de voksnes relationer til børnene.

8. SFO

Fra 0. til 2. klasse er SFO-pædagogen i hver klasse også kontaktpersonen i SFO for de børn, som går i SFO. Pædagogen skal have føling med, hvordan børnene trives i SFO og sikre hjælp ved problemer. En anden vigtig opgave for pædagogen er, i samarbejde med lærerne, at medvirke til, at klassegruppen fungerer godt socialt.

Hvis pædagogerne i SFO vurderer, at et barn har problemer i SFO-tiden, inviterer de barnets forældre til en samtale for at forbedre barnets situation. Hvis forældrene oplever problemer for deres barn i SFO, skal de tage kontakt til enten den pædagogiske leder med ansvar for SFO’en eller den pædagog, der er kontaktperson for deres barn, så et møde kan aftales.

9. Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelsen gennemføres hvert år. Hvert klasseteam får undersøgelsen for egen klasse udleveret, så de sammen med eleverne kan arbejde med eventuelle områder, der kan forbedres. Elevrådet, lærergruppen og skolebestyrelsen får udleveret den samlede undersøgelse, som kan danne baggrund for en generel drøftelse af trivsel på skolen.

 

Bilag til trivselspolitikken:

Forventningsafstemning til skole-hjem-samarbejdet

Trivsel for alle på skolen kan opdeles i en række elementer, som både forældre, medarbejdere, elever og skoleledelse har mulighed for at påvirke.

Inden skoledagens begyndelse

Eleverne skal

 • være veludhvilede og velforberedte. Det vil sige, at eleven skal have fået tilstrækkeligt med søvn, lavet evt. lektier eller anden forberedelse og sørge for, at bøger, redskaber og andre materialer, som skal bruges i løbet af skoledagen, medbringes
 • medbringe iPad/bærbar, som skal være klar og opladet hjemmefra
 • være på skolen 5-10 min. før første lektion begynder
 • være klar til undervisning, når timen starter                     

Forældrene skal

 • sørge for, at eleven får tilstrækkeligt med søvn
 • sørge for, at eleven har fået en sund morgenmad og i løbet af skoledagen kan få en passende frokost, der giver energi til at deltage aktivt i undervisningen
 • sørge for/hjælpe med, at eleven er velforberedt. Det vil sige, at evt. lektier eller anden forberedelse er lavet og at de bøger, redskaber og andre materialer, som skal bruges i løbet af skoledagen, medbringes
 • hjælpe til, at eleven medbringer iPad/bærbar  i skole klar og opladet hjemmefra
 • sørge for, at eleven ved, hvilke forventninger skolen stiller til elevens opførsel
 • forlade klasselokalet før timens begyndelse

Skolen skal

 • medvirke til, at skolen er klar og indbydende til skoledagen for både elever og medarbejdere.

Skoledagens begyndelse

Alle skal føle sig velkomne, både den elev, som kommer ind i klassen og medarbejderen, der kommer ind i personalerummet.

Afdelingerne finder frem til den praksis, som bedst sikrer medarbejdere og elever en god begyndelse på dagens første time i forhold til kulturen på den enkelte afdeling.

For at komme godt i gang med dagen er det vigtigt, at alle er kommet til tiden og er klar. Sædvanligvis er skoledagens begyndelse kl. 08.00, og alle skal kunne regne med hinanden. Det vil sige, at når skoledagen begynder, er vi alle parate: Vi er ankommet, har sagt godmorgen, lagt jakker, mobiltelefoner osv. og fundet vores pladser.

Fra 7. – 9. klasse registreres fravær på halvdagsbasis.

Selve skoledagen

Eleverne skal

 • deltage aktivt i undervisningen
 • tale respektfuldt til hinanden og til medarbejderne
 • give plads til andre – og andres synspunkter
 • hjælpe med at holde skolen pæn og indbydende

 

Medarbejderne skal

 • sørge for, at timerne begynder til tiden og på en motiverende måde
 • tale respektfuldt til eleverne
 • være så velforberedte, at undervisningen understøtter glæden ved at gå i skole
 • være opmærksomme på, at minde de elever, der kan have brug for det, om at spise deres mad på de fastlagte tidspunkter, således at energiniveauet kan holdes oppe i løbet af dagen
 • bidrage til, at eleverne har gode pauser, der giver adspredelse og ny mental energi

 

Skoleledelsen skal

 • sørge for, at medarbejdere har motiverende forberedelseslokaliteter
 • sørge for, at medarbejdere har et sted, hvor de har ”frirum”
 • sørge for, at eleverne motiveres til at passe på skolen
 • sørge for, at skolen fremstår ren og indbydende

 

Alle skal

 • vide, hvem de kan gå til, hvis de har det lidt svært

Afslutning af skoledagen

Elever og medarbejdere skal

 • minde hinanden om, hvad de har lært
 • afslutte deres sidste time lige så rart, som den første begyndte – og tage pænt afsked med hinanden
 • have lyst til at komme i skole igen i morgen

 

Medarbejderne skal

 • have mulighed for sparring med en kollega eller en leder om deres dag
 • give en tilbagemelding til forældre, hvis der i dagens løb har været særlige udfordringer i forhold til en elev

 

Forældrene skal

 • tage imod tilbagemeldinger fra lærere – og tage dem alvorligt
 • indgå i en konstruktiv dialog i en ordentlig og respektfuld tone
 • vide, at lærerne har 3 døgn til at besvare mails

 

 

Senest opdateret: marts 2020